fbpx

Regulamin

Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.Goodjo.pl

Prowadzącym oraz administratorem sklepu internetowego jest Bone Broth Sp. z o.o. Przemysława 3,62-081 Baranowo, NIP: 781-19-85-967, REGON: 382026928, KRS: 781-19-85-967 zwany dalej „Sprzedawcą”.

Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
 1. Sklep Goodjo – platforma internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, umożliwiająca sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, zwana zamiennie także „Sklepem” dostępny pod adresem internetowym: goodjo.pl
 2. Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę Sklepu Goodjo;.
 3. Konsument – klient, osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Produkt – rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w Sklepie Goodjo;
 5. Produkt Zindywidualizowany – produkt, któremu Sklep Goodjo zgodnie ze zleceniem Klienta, nadał indywidualne cechy, np. określone przez Klienta parametry inne niż standardowe;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Goodjo;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu Goodjo;
 8. Zamówienie – złożone Sprzedawcy przez Klienta oświadczenie woli przekazane elektronicznie lub telefonicznie zmierzające do zawarcia umowy, zawierające zestawienie  produktów lub usługi, które Klient chce zakupić w Sklepie Goodjo;
 9. Informacja o zamówieniu – podsumowanie złożonego przez Klienta Zamówienia, zawierające szczegółowe informacje na jego temat; 
 10. Cena Produktów – wartość brutto produktu lub usługi wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym VAT, nieuwzględniająca natomiast kosztów dodatkowych, w tym opłat z tytułu dostawy, wskazanych w Sklepie Goodjo;
 11.  Konto – zbiór danych osobowych Klienta, obejmujących co najmniej: firmę (nazwę) lub imię i nazwisko, NIP (w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem), adres Klienta, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy, wraz z historią zamówień i uprawnieniami przyznanymi przez Sklep, wymagający zarejestrowania na stronie Sklepu. 
 12. Koszt dostawy – spoczywający na Kliencie obowiązek uiszczenia opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta i znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, widoczny m.in. w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanej przez Sprzedawcę wiadomości zawierającej m.in. Informację o Zamówieniu
 13. Łączny koszt zamówienia- podane do wiadomości Klienta wynagrodzenie, na które składają się: Cena produktów, Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do wiadomości Klienta, do którego zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w Sklepie;
 14. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, służąca do dokonania Zamówienia przez Klienta, zawierająca zestawienie Produktów wybranych przez Klienta do zakupu wraz z ich ilością, cenami, ceną łączną, danymi Klienta, danymi do dostawy, sposobem płatności, danymi do faktury;
 15. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej. 
 2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Klientom w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”. Ponadto, na żądanie Klienta korzystającego z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, Regulamin może być udostępniony w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i zapoznania się z jego treścią. Akceptacja Regulaminu następuje każdorazowo przed złożeniem Zamówienia w Sklepie.

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem uokik.gov.pl/download.php?id=546).
 2. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 3. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży.
 4. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o produktach znajdujące się na stronie internetowej sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zasady korzystania ze Sklepu Goodjo

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem.
 2. Klient może korzystać ze Sklepu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej i innej niezgodnej z przeznaczeniem Sklepu.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na działanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość stron Sklepu lub jego elementy techniczne, jak również od dostarczania treści naruszających przepisy prawa, prawa jakichkolwiek podmiotów lub dobre obyczaje.
 4. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.
 5. Klient ma możliwość kontaktowania się, zgłaszania nieprawidłowości w działaniu Sklepu lub składania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: barber@Goodjo.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej skierowanej na adres: Bone Broth Sp. z o.o. Przemysława 3,62-081 Baranowo, NIP: 781-19-85-967, REGON: 382026928, KRS: 781-19-85-967
 6. Wszelkie fotografie, wizualizacje, rysunki, opisy i inne materiały dotyczące Produktów, znajdujące się na stronie Sklepu stanowią wyłączną własność Sklepu lub partnerów współpracujących ze Sklepem i z tego tytułu podlegają ochronie przewidzianej we właściwych przepisach prawa.
 7. Kopiowanie, rozpowszechnianie czy jakiekolwiek inne wykorzystywanie fotografii, wizualizacji, rysunków, opisów lub innych materiałów dotyczących Produktów bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu stanowi naruszenie praw Sklepu lub partnerów współpracujących ze Sklepem, podlegających ochronie w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2017 r., poz. 880 z późniejszymi zmianami) lub innych przepisów prawa.
 8. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. W związku z prowadzeniem Sklepu, Sprzedawca bezpłatnie świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługami Świadczonymi Drogą Elektroniczną są:
  • Założenie i prowadzenie Konta Klienta – w zakresie niezbędnym do składania, ewidencjonowania i realizacji Zamówień oraz przechowywania historii Zamówień;
  • Koszyk i dodawanie Produktów do Koszyka – w zakresie umożliwiającym złożenie i modyfikację Zamówienia, dotyczącą rodzaju i ilości Produktów, cen, danych Klienta, danych do dostawy, sposobu płatności, danych do faktury, oraz monitorowania statusu Zamówienia (bez numeru listu przewozowego); 
 3. W celu współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, i korzystania przez Klienta z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań technicznych:
  • Urządzenie końcowe (komputer, laptop, tablet, smartfon, etc.) z dostępem do sieci Internet;
  • Systemem operacyjny – MS Windows w wersji [NT 6.2] lub nowszej;
  • Procesor co najmniej 1 GHz lub szybszy z obsługą PAE, NX i SSE2;
  • Pamięć RAM co najmniej RAM: 1 GB (wersja 32-bitowa) lub 2 GB (wersja 64-bitowa);
  • Przeglądarka – Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 10 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż [5] lub Chrome w wersji nie starszej niż [43.x] lub Opera w wersji nie starszej niż 9.6 lub inna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka JavaScript.
  • Aktywne konto poczty elektronicznej (email).
 1. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie przez Klienta w zawartość stron Sklepu lub ich elementów technicznych, jak również dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Klienta do korzystania z poszczególnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, o których mowa w ust. 2, przy czym w przypadku założenia i prowadzenia Konta Klienta na czas nieokreślony, a w przypadku Koszyka i dodawania Produktów do Koszyka oraz zamieszczania opinii na czas określony niezbędny do wykonania danej usługi. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez:
  • usunięcie Konta Klienta;
  • zaprzestanie korzystania z usług Koszyk i dodawanie Produktów do Koszyka 
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sprawie Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną. W tym celu należy złożyć pisemne zawiadomienie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: kontakt@goodjo.pl  zawierające opis wady, termin ujawnienia wady wraz z podaniem danych kontaktowych. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Sprzedawca poinformuje Klienta w powyższym terminie o sposobie załatwienia reklamacji w takiej formie, w jakiej reklamacja została złożona.

Konto Klienta

 1. W celu dokonania zakupu w Sklepie Klient może założyć Konto Klienta.
 2. W celu założenia Konta Klienta i realizacji Zamówienia, należy przed dokonaniem pierwszego zakupu wypełnić formularz rejestracyjny, podając w nim: nazwę (firmę) / imię i nazwisko, NIP (w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem), adres Klienta, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz ustanowić hasło dostępu do Konta Klienta. Login do Konta Klienta stanowić będzie podany przez Klienta adres email.
 3. Założenie Konta Klienta wymaga zapoznania się z Regulaminem, jego zaakceptowania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych co najmniej w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Założenie Konta Klienta nie wiąże się z żadnymi opłatami.
 5. Założenie Konta Klienta nie obliguje Klienta do dokonania zakupu Produktu w Sklepie.
 6. Logowanie do Konta Klienta na stronie Sklepu odbywa się za pomocą loginu oraz hasła dostępu ustanowionego podczas założenia Konta Klienta. Po założeniu Konta Klienta, aż do jego usunięcia, Klient ma prawo w każdym czasie dokonywać zmiany hasła dostępu do Konta Klienta.
 7. Klient może w każdym czasie dokonać zmiany swoich danych, po zalogowaniu się do Konta Klienta, w zakładce „Moje konto”.
 8. Przy zakładaniu Konta Klienta oraz przy dokonywaniu zmiany danych Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane.
 9. Klient ma prawo w każdym czasie usunąć Konto Klienta. W celu usunięcia Konta Klienta należy wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną z adresu email podanego przy założeniu Konta Klienta lub zmienionego zgodnie z Regulaminem bądź wysłać do Sprzedawcy pisemne żądanie usunięcia Konta Klienta pocztą tradycyjną.
 10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do swojego Konta Klienta w Sklepie.
 11. Sklep w żadnych okolicznościach nie będzie zwracać się do Klienta o podanie hasła do Konta Klienta.

Koszyk i dodawanie produktów do Koszyka

 1. Z usługi Koszyk i dodawanie Produktów do Koszyka może skorzystać każdy Klient w celu złożenia Zamówienia.
 2. W Koszyku możliwa jest modyfikacja Zamówienia, w tym usuwanie Produktów z Koszyka, aż do chwili kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Produkty

 1.  Wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Konsumentowi Produktów bez wad.
 3. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego (komputera, laptopa, tableta, smartfona, etc.) mogą powodować różnice pomiędzy kolorem Produktu uwidocznionym na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym kolorem Produktu.

Zamówienie i zawarcie Umowy Sprzedaży 

 1. Informacje o Produktach w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego; powyższe informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wobec powyższego samo złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Do prawidłowego złożenia Zamówienia niezbędne jest:
  • zapoznanie się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie,
  • założenie Konta Klienta lub zalogowanie się do Konta Klienta

 oraz /lub

 1. wybranie co najmniej jednego Produktu i umieszczenie go w Koszyku,
 2. wybranie sposobu dostawy,
 3. wybranie sposobu płatności,
 4. potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu wykonania Umowy Sprzedaży i podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie Klienta,
 5. kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta system Sklepu automatycznie generuje potwierdzenie złożenia Zamówienia i przesyła je na adres email podany przez Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sklep oraz potwierdza treść Zamówienia. W potwierdzeniu Zamówienia wskazany jest indywidualny numer Zamówienia, nadany Zamówieniu Sklep. Potwierdzenie złożenia Zamówienia nie stanowi Akceptacji Zamówienia.
 2. Klient może skorygować Zamówienie lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia do momentu Akceptacji Zamówienia przez Sklep, poprzez wysłanie modyfikacji Zamówienia lub żądania anulowania Zamówienia, ze wskazaniem numeru Zamówienia, na adres mailowy Sklepu : kontakt@goodjo.pl
 3. Sprzedawca ma prawo dokonać weryfikacji telefonicznej złożenia Zamówienia przez Klienta oraz danych Klienta.
 4. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę lub odmowa Akceptacji Zamówienia jest dokonywana pocztą elektroniczną na adres email wskazany przez Klienta.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą Akceptacji Zamówienia.
 6. Akceptacja Zamówienia może być dokonana najpóźniej w najbliższym Dniu Roboczym po dniu złożenia Zamówienia przez Klienta. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu uważa się, że Sprzedawca nie zaakceptował Zamówienia i Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 7. Sklep najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Realizacja zamówienia 

 1. Po zawarciu Umowy Sprzedaży:
  • w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności z góry – Sklep podaje Klientowi dane do zapłaty za wybrane przez Klienta Produkty, a po zaksięgowaniu całej należnej kwoty przystępuje do realizacji Zamówienia;
  • w przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze – Sklep  przystępuje do realizacji Zamówienia.
 1. Termin realizacji Zamówienia obejmuje czas potrzebny do przygotowania Produktu do wysyłki oraz jego wysyłkę i wskazany jest w opisie danego Produktu na stronie Informacja o liczbie dni realizacji Zamówienia wskazuje na liczbę Dni Roboczych, w trakcie których Sprzedawca dokona wysyłki Produktu. W przypadku złożenia Zamówienia w dniu niebędącym Dniem Roboczym, a także złożenia Zamówienia w Dniu Roboczym po godzinie 15:00, termin realizacji Zamówienia liczy się od najbliższego Dnia Roboczego.
 2. W przypadku Zamówienia dotyczącego Towaru Zindywidualizowanego, termin realizacji Zamówienia zostanie uzgodniony z Klientem stosownie do czasu wymaganego do wyprodukowania i przygotowania Towaru Zindywidualizowanego. Jeżeli Klient nie zaakceptuje terminu realizacji Zamówienia dotyczącego Towaru Zindywidualizowanego, zaproponowanego przez Sprzedawcę, Klient ma prawo anulować Zamówienie w całości.
 3. W przypadku, jeżeli po Akceptacji Zamówienia okaże się, że realizacja całości lub części Zamówienia jest niemożliwa bądź przekroczyłaby termin realizacji Zamówienia dotyczący danego Produktu, Sprzedawca proponuje Klientowi do jego wyboru:
  • anulowanie całości Zamówienia,
  • anulowanie części Zamówienia,
  • podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu dla części Zamówienia, która nie może zostać zrealizowana w wyznaczonym terminie.
 1. W przypadku, gdy Klient nie dokona wyboru w terminie 3 Dni Roboczych, Sklep może zrealizować Zamówienie Klienta w możliwym zakresie wraz z rozliczeniem należności zgodnie ze wskazanym w niniejszym Regulaminie sposobem. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach ogólnych.
 2. W przypadku anulowania części Zamówienia:
  • przy wyborze płatności z góry, Sklep zwróci Klientowi wpłacone przez niego środki za Produkt, co do którego Zamówienie zostało anulowane.
  • przy wyborze płatności przy odbiorze, Sklep odliczy od kwoty pobrania należność za Produkt, co do którego Zamówienie zostało anulowane.
 1. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności przy wyborze płatności za pobraniem oraz braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu, Sprzedawca może anulować Zamówienie Klienta.
 2. Dowodem zakupu w Sklepie w przypadku Konsumenta jest paragon, a na żądanie Konsumenta – faktura.
 3. Dowodem zakupy w Sklepie  w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem jest faktura.

Ceny 

 1. Ceny Produktów w Sklepie  są wyrażone w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Ceny Produktów mogą zostać zmienione przez Sprzedawcę. W takim przypadku Klienta obowiązuje cena Produktu z chwili złożenia Zamówienia.
 3. Ceny nie obejmują cła i innych należności przywozowych. Jeżeli zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty cła lub innych należności przywozowych, Klient ma obowiązek zapłacić cło i inne należności przywozowe we własnym zakresie (dotyczy dostawy poza obszar celny Unii Europejskiej).

Promocje, Wyprzedaże i Rabaty 

 1. W Sklepie mogą być przeprowadzane promocje i wyprzedaże.
 2. Sprzedaż Produktów w ramach promocji lub wyprzedaży odbywa się do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak, niż do zakończenia okresu danej promocji lub wyprzedaży.
 3. Każdorazowo zasady promocji lub wyprzedaży określa odrębny regulamin promocji lub regulamin wyprzedaży, zamieszczony na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sklep może przyznawać Klientom rabaty na zakupy. Jeżeli Klient chce skorzystać z przyznanego rabatu, zobowiązany jest wpisać kod rabatowy w odpowiednim polu Koszyka przed zakończeniem składania Zamówienia, to jest przed kliknięciem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Sposoby dostawy 

 1. Dostępnymi sposobami dostawy są wyłącznie:
  • przesyłka kurierska,
  • odbiór własny.
 1. Jako adres dostawy może być wskazany wyłącznie adres na obszarze Polski lub adres ma obszarze jednego z następujących krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy lub adres na obszarze Norwegii i Wielkiej Brytanii.
 2. Przed odebraniem przesyłki z Produktem od kuriera Klient powinien sprawdzić czy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone. Jeżeli opakowanie przesyłki jest uszkodzone Klient niebędący Konsumentem powinien odmówić jej odbioru, sporządzić z kurierem protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Konsumentowi w przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zaleca się powyższy sposób postępowania.

Koszty dostawy

 1. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że w Sklepie wyraźnie wskazano, że koszty danej dostawy ponosi Sprzedawca.
 2. Koszty dostawy zależne są od wybranego sposobu dostarczenia Produktów do Klienta oraz rodzaju Produktów, a także ilości, wagi i wymiarów Produktów.
 3. Koszty dostawy są podane w Koszyku przed złożeniem Zamówienia.
 4. Sklep może pobrać jedną opłatę za przesyłkę kilku Produktów, jeżeli ze względu na rodzaj, ilość, wagę i wymiary przesyłki zawierającej kilka Produktów nie jest wymagana wyższa opłata za dostawę.
 5. W przypadku Zamówień obejmujących więcej niż jeden Produkt, Sklep może ustalić osobną opłatę za dostawę dla każdego Produktu, jeżeli ze względu na rodzaj, ilość, wagę lub wymiary Produktów wymagane jest wysłanie każdego Produktu w osobnej przesyłce.

Sposoby i terminy płatności 

 1. Z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2 i 6 poniżej, w Sklepie dostępne są następujące sposoby płatności:
 2. płatność z góry:
 1. za pośrednictwem systemu PayPal oraz Przelewy24, lub
 2. przelewem bankowym,
 3. płatność gotówką przy odbiorze („za pobraniem”).
 1. Jeżeli Zamówienie dotyczy Produktu Zindywidualizowanego, płatność musi być dokonana z góry.
 2. Zapłata powinna być dokonana w walucie polskiej (PLN), chyba że Sprzedawca i Klient wyraźnie uzgodnią dopuszczalność zapłaty w innej, określonej walucie.
 3. Usługę serwisu PayPal świadczy spółka PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. z siedzibą w Luxembourg B 118 349). Regulaminy transakcji za pośrednictwem systemu PayPal dostępne są pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/servicedescription-full#3.
 4. Usługę Serwisu Przelewy24 świadczy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań. Regulaminy transakcji za pośrednictwem systemu Pay Pro dostępne są pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
 5. W przypadku wyboru metody płatności z góry, termin zapłaty za Zamówienie wynosi 4 Dni Robocze od daty Akceptacji Zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie nieopłacone przez Klienta w całości w powyższym terminie będzie automatycznie anulowane.
 6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem Klient jest zobowiązany dokonać płatności przy odbiorze – bezpośrednio dostawcy przesyłki, a w przypadku odbioru własnego – osobie dokonującej wydania przesyłki lub osobie przez nią wskazanej.
 7. Sklep ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności i sposobów dostawy w stosunku do Klienta, który co najmniej jeden raz nie odebrał Zamówienia od dostawcy, co spowodowało zwrot przesyłki do Sklepu.

Rękojmia i Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialne względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności Produkt sprzedany jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 2. Sprzedawca jest zwolnione od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli
  Klient, który nie jest Konsumentem, wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Jeżeli Produkt ma wadę Klient może:
  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  • Żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązane wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
 1. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Klient wykonujący uprawnienia z rękojmi obowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt  pod adres wskazany przez Sklep w Umowie Sprzedaży.
 3. Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest dostarczyć Produkt wraz z kopią dowodu zakupu, opisem wady, oraz wskazaniem daty jej ujawnienia. Konsumentowi zaleca się powyższy sposób postępowania, bowiem może to przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji, jednakże nie stanowi to warunku złożenia reklamacji, rozpatrzenia ani uznania reklamacji.
 4. W przypadku Konsumenta koszt dostarczenia Produktu pokrywa Sprzedawca. Klient niebędący Konsumentem pokrywa koszty dostarczenia we własnym zakresie.
 5. Jeżeli ze względu na rodzaj reklamowanego Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu pod adres wskazany przez Sklep okazałoby się nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest do udostępnienia Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 6. Zwrot należności Konsumentowi z tytułu kosztów wysyłki wadliwego Produktu, następuje na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego, w terminie 14 dni od doręczenia Produktu Sprzedawcy i wskazania numeru rachunku przez Konsumenta.
 7. Klient, nie będący Konsumentem, traci uprawnienia z tytuły rękojmi w przypadku braku bezzwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o wykrytej wadzie.

Odstąpienie od umowy przez konsumenta 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu, które to koszty zobowiązany jest ponieść Konsument.
 2. Termin 14 dni na odstąpienie od Umowy Sprzedaży liczony jest od daty wydania Produktu Konsumentowi.
 3. Do zachowania terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu na adres Sprzedawcy wskazany w  lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@Goodjo.pl.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Konsumenta.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumentowi o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma obowiązek przesłać Produkt na adres wskazany przez Sprzedawcę lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponowało, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu. przed upływem terminu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Sklep nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi sposobem zwrotu Produktu.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:
  • w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w szczególności Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu Zindywidualizowanego,
  • w której przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Zwrot należności Klientowi 

 1. W przypadkach wskazanych poniżej, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności otrzymanych od Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od:
  • anulowania Zamówienia lub jego części – w przypadku uiszczenia przez Klienta należności za Zamówienie,
  • zwrotu Produktu wskutek odstąpienia od umowy,
  • uznania reklamacji wskutek czego następuje zwrot należności.
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, zwrot należności następuje przelewem na rachunek bankowy Klienta, podany w tym celu przez Klienta pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w zakresie wynikającym z zawartej umowy, w szczególności w zakresie danych identyfikacyjnych, tj. imienia i nazwiska, firmy, numeru NIP, adresu Klienta, adresu dostawy, adresu e-mail, numeru telefonu jest Bone Broth Sp. z o.o. Przemysława 3,62-081 Baranowo, NIP: 781-19-85-967, REGON: 382026928, KRS: 781-19-85-967 (dalej również: „Administrator”).
 2. Z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO, Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.
 3. Dane osobowe Klienta wskazane w pkt 1 będą przetwarzane w celu wykonania Umowy Sprzedaży i podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie Klienta, a także w celu świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, dane osobowe Klienta wskazane w ust. 1 nie będą przekazywane dalej za wyjątkiem podmiotu świadczącego obsługę podatkowo księgową Administratora jak również poza wyjątkiem sytuacji w których Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego.
 5. Dane osobowe Klienta wskazane w pkt 1 nie będą przekazywane do państwa spoza UE.
 6. Dane osobowe Klienta wskazane w pkt 1 będą przechowywane i przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej Umowy Sprzedaży i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz w niezbędnym zakresie przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji danych.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych wskazanych w pkt 1 oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania, z tym zastrzeżeniem, że żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych skutkować może rozwiązaniem zawartej Umowy Sprzedaży i uniemożliwić korzystanie z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.
 8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych wskazanych w pkt 1 narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe Klienta wskazane w pkt 1 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).
 10. Jeżeli Klient wybierze płatność poprzez system PayPal lub Przelewy 24, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPal z siedzibą w Luksemburgu lub spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000347935.
 11. Jeżeli Klient wybierze sposób dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, jego dane osobowe zostaną przekazane firmie kurierskiej w zakresie niezbędnym dla dostawy Produktu pod adres wskazany przez Klienta.
 12. Poprzez założenie Konta Klienta Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta oraz są zgodne z rzeczywistością.
 13. Dane osobowe Klienta są przechowywane i zabezpieczone przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur można uzyskać u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, w wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument może również zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu sporu do organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 3. Przykładowe pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są następujące:
  • wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U.2017 r., poz. 1063 z późniejszymi zmianami, dalej: „Ustawa o inspekcji handlowej”), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Studiem 1:1,
  • wystąpienie do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 Ustawa o inspekcji handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Konsumentem a Studiem 1:1.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe

 1. Załącznik do Regulaminu stanowi wzór „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”. Korzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.);
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późniejszymi zmianami);
 4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.); oraz
 6. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)).

3.W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

4.Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

 1. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 2. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody administratora strony internetowej.
 3. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny.
 4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu, przy czym nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na urządzeniu Klienta. Szczegółowe zasady dotyczące plików cookies są zawarte w „Polityce wykorzystywania plików cookies przez stronę internetową Sklepu”, zamieszczonej na stronie Sklepu.
 5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu, w sposób zgodny z jej przeznaczeniem
  i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie. 
 8. Sprzedawca może zablokować możliwość składania Zamówień przez Klienta, jeżeli uzna jego działanie za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Sprzedawca może zablokować możliwość, o której mowa w zdaniu poprzednim także wtedy, gdy uzyska uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył postanowienia niniejszego regulaminu. O zablokowaniu możliwości składania Zamówień, Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, możliwość składania Zamówień może zostać odblokowana lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta w celu prowadzenia konta na portalu www.Goodjo.pl zostanie rozwiązana przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym, a przedmiotowe Konto zostanie usunięte (odpowiednio w przypadku Klienta nie posiadającego Konta, Klient nie będzie mógł składać zamówień z danego adresu e-mail).
 9. Informacje o produkcie zamieszczone w Sklepie nie są równoznaczne z dostępnością tych produktów  u Sprzedawcy i możliwością realizacji Zamówienia.
 10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient. 
 11. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Sklepu. 
 12. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Sklepu.. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w chwili złożenia Zamówienia.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2020 r.

[]